Заглaвия в антикварен раздел Каталог
Заглавие Автор изд. Цена
Миналото. Книга 1-2 .. Стоянъ Заимовъ 1898 75.00 поръчай
Световни загадки - Човекъ-душа-богъ-святъ (Общедостъпни очерки по монистична философия) Ернстъ Хекелъ 1921 не е налична
Нова и най-нова история на Българския народъ .. Иванъ Орманджиев 1945 не е налична
Войните и мира .. Студия върху международния арбитражъ Шарлъ Рише 1917 30.00 поръчай
Основна българска граматика .. Д-р Любомир Андрейчин 1944 не е налична
Македонската трагедия гледана отъ Римъ Жоржъ Нурижанъ 1933 не е налична
Българо-мохамеданите (Помаци) Историко-земеписенъ и народоученъ прегледъ съ образи Ст. Н. Шишковъ 1936 не е налична
Западнотракийските Българи въ своето културно-историческо минало .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 23.00 поръчай
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919-1924 .. Анастасъ П. Разбойниковъ 1940 22.00 поръчай
Между пустинята и живота отъ Николай Райновъ - първо издание Николай Райновъ 1920 не е налична
Под игото .. Иван Вазов 1948 25.00 поръчай
Читанка за първите два клласса .. Тодоръ Икономовъ 1886 140.00 поръчай
Донъ Кихотъ Ламаншски - илюстрирано издание уникат Мигелъ де Сервантесъ 1939 не е налична
Социалниятъ въпросъ .. Д-ръ Ст. Караджовъ 1934 25.00 поръчай
Мъченици на науката .. Гастонъ Тиссандие 1894 62.00 поръчай
Учебникъ по физика за горните класове (Илюстрован курс по физика преведен от руски ) П. Фролов 1895 не е налична
Capriccio di Capri Капричио ди капри .. Андрей Протичъ 1942 70.00 поръчай
Богомилството-произходъ и същностъ Никола Филиповъ 1935 17.00 поръчай
Царица Йоанна и царското семейство Ненчо Илиевъ 1938 не е налична
Revue Internationale des Etudes Balkaniques. / Tome I-II (3-4): II -eme Annee. Directeurs: P. Skok (Zagreb) / M. Budimir 1936 400.00 поръчай
Робинзонъ Крузо - илюстровано издание Даниелъ Дефо 1938 не е налична
Ръководство за растително-маслената индустрия (съ 91 фигури и 12 таблици въ текста) Дръ Н. Ив. Бабачевъ 1939 не е налична
Наръчникъ по природно лекуване и живеене - томъ 3 Петъръ Димковъ 1939 не е налична
Наръчникъ по природно лекуване и живеене - томъ 1 Петъръ Димковъ 1939 не е налична
Освободителните борби въ Македония - томъ 1: Илинденското възстание Христо Силяновъ 1933 не е налична
Кратка история на Сръбско-Българската война презъ 1885 година Колективъ къмъ Министерство на войната 1943 не е налична
Фармакопея - Частъ I (Галенови препарати) П. Данковъ, А. Коларъ 1928 не е налична
Кристалниятъ дворецъ - приказки отъ цялъ святъ Николай райновъ 1939 не е налична
Борисъ III - Царъ на българите 3.10. 1918 - 3.10. 1938 - юбилеен албум, съдържащ негова биография , дела и снимки Колективъ 1938 не е налична
История на българската държава презъ Средните векове въ три тома. Томъ 1-3 .. Василъ Златарски 1918 - 1940 260.00 поръчай
Десет беседи от Петъръ Дъновъ, подвързани заедно Учителятъ Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
Седем беседи от Петър Дънов, подвързани заедно Учителя Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
Отецъ ме люби - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1936 не е налична
Учителят говори Беинса Дуно 2005 20.00 поръчай
До скончанието на века - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1930 не е налична
Абсолютна чистота - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1929 не е налична
Абсолютна справедливостъ - ИI-ва школна лекция на общия окултенъ класъ (IV година), държана отъ Учителя на 15.X.1924 г. София Учителя Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
Великото въ живота - беседи отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1934 не е налична
Баща и синъ - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1937 не е налична
Стани и опаши се - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1928 не е налична
Общение съ Бога - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1943 не е налична
Миротворци - беседа, държана отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1926 не е налична
Разумно разбиране - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1934 не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя 1924-1925 г. София IV година, III томъ Учителя Петъръ Дъновъ 1928 не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя 1924-1925 г. София III томъ, IV година, лекции 15, 16 и 17 Учителя Петъръ Дъновъ 1928 не е налична
IV. Младежки съборъ на учениците отъ Всемирното Бяло Братство, 7-10. VII 1926 год., София Учителя Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1923-924 г. София - III година Учителя Петъръ Дъновъ 1927 не е налична
Пробуждане на колективното съзнание - беседа по стенографически бележки Учителя Петъръ Дъновъ 1921 не е налична
Събуждане - лекции отъ Учителя на общия окултенъ класъ. Година XI (1931-32), томъ I Учителя Петъръ Дъновъ 1944 не е налична
Где е истината (книга за учението на Петър Дънов) Giovanni Verotiero 1922 не е налична
Разумниятъ животъ Учителя Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
I. Младежки съборъ на учениците отъ всемирното Бяло братство 1-5-VII-1923 г., София Учителя Петъръ Дъновъ 1923 не е налична
Стремежите на ума и сърцето - 3-та школна лекция на общия окултенъ класъ (III година) 24. Х. 1923 г. София Учителя Петъръ Дъновъ 192? не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 192-1925 г. София - томъ II, IV година, лекции 10, 11, 12, 13 и 14 Учителя Петъръ Дъновъ 1927 не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1925-1926 г. София - V година, лекции 1, 2, 3. Учителя Петъръ Дъновъ 1929 не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1923-924 г. София - III година Учителя Петъръ Дъновъ 19?? не е налична
Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1924-1925 г. София - IV година. IV томъ, лекции 24, 25, 26 и 27 Учителя Петъръ Дъновъ 1928 не е налична
Седем беседи от Петър Дънов, подвързани заедно Петър Дънов 1926 - 30 не е налична
Великото учение - книжка 1 (Няколко основни положения) В. Т. Благодумов 19?? не е налична
Мнозина казваха - беседи, десета серия; Ни мъжъ, ни жена - беседи, десета серия - том 2; Синовете на възкресението - беседи, десета серия - томъ 3 от П. Дънов Петър Дънов 1933 - 34 не е налична
Спомени отъ септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 г., станали въ гр. Фердинандъ и околията Прот. Норд. Поповъ 1931 не е налична
А. С. Пушкинъ - Пълни събрани съчинения въ 10 тома Александъръ Сергеевичъ Пушкинъ 1942 не е налична
Феликсъ Ф. Каницъ. Животъ, пътувания и научно дело .. Геза Фехеръ 1936 70.00 поръчай
От Паисий до Раковски - животоописания Иванъ Шишмановъ 1928 не е налична
Така мисли гениятъ за англичаните .. Д-ръ Х. Екертъ 1942 12.00 поръчай
Реинкарнация и карма - понятия, необходими отъ становището на модерното естествознание Д-ръ Рудолфъ Щайнеръ 1923 25.00 поръчай
Пушкинъ .. биография Юрий Тиняновъ 1932 7.00 поръчай
Презъ пламъците на живота и революцията М. Думбалаковъ- два тома М. Думбалаковъ 1937 не е налична
Виновниците за европейската война Колективъ съ предговоръ отъ Василъ радославовъ 1917 не е налична
Зеленъ Здравец - Здравна читанка. Съдържа приказки за деца с поуки за здравето им. Съдържа много илюстрации Д- р Никола Станчевъ 1938 20.00 поръчай
История на древните траки - отъ новокаменния периодъ до царя Бориса. Зачатки и растежъ на арийската цивилизация Н. Iонковъ - Владикинъ 1911 не е налична
Franz Kugler"s handbuch der Geschihte der Malerei seit Constantin dem Grossen / История на изкуството - наръчник в три тома на немски език - от 1867 г. Франц Куглер 1867 не е налична
Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година IV - 1894 комплект Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1894 не е налична
Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година VII - 1897 Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1897 не е налична
Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година XIII - 1903 комплект Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1903 не е налична
Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година XVI - 1906 Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1906 не е налична
Български народни песни от Източна и Западна Тракия .. ноти и текстове Васил Стоин 1939 80.00 поръчай
Кралевич Марко и Илья Муромец - палеонтологический очерк Н. С. Державин 1944 не е налична
Основните въпроси на марксизма .. Георги Плехановъ 1908 35.00 поръчай
Стефанъ Стамболовъ и новейшата ни история Димитъръ Мариновъ 1909 не е налична
Исторiя во кратце о Болгарскомъ народе Словенскомъ, сочинися и списася въ лето 1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ Iеросхимонахъ Спиридонъ, стъкми за издание В. Н. Златарски 1900 не е налична
Човешката аура и значението на цветовете - три лекции по окултна наука У. Дж. Колвилъ 1914 не е налична
Боянъ Магесникътъ (Романсиранъ очеркъ.) Цветанъ Минковъ 1930 не е налична
Неуловимиятъ .. Едгаръ Уолесъ б. г. не е налична
Басни, съставени по подражание на русский Баснописецъ Крилова. Книга 1 Илия Христовичъ 1881 50.00 поръчай
Нашето пьрво Изложение - Пловдивъ 1892 Колективъ 1892 не е налична
Горски пътникъ - поема (трето издание) Г. С. раковски 1943 28.00 поръчай
Монтенъ .. Безсмъртни мисли - представенъ отъ Андре Жидъ Андре Жидъ 1941 10.00 поръчай
Граматика на българския езикъ Д-ръ Стефанъ Младеновъ и Стефанъ П. Василевъ 1939 не е налична
Веселата къща - приказки за деца (съ илюстрации отъ Дечко Узуновъ) Славчо Красински 1938 не е налична
Юбилеенъ сборникъ: 75 години отъ построяване първото българско обществено училище въ гр. Чирпанъ 1849/51-1927 Колективъ 1927 не е налична
А. Тошевъ - Балканските войни - два тома 1 -Предистория и причини, 2 - 5октомврий 1912г. - 16 септемврий 1913г.) А. Тошевъ 1929 не е налична
Санстефанскиятъ миръ (Изграждане и разрушаване на Велика България) - Документирана дипломатическа студия К. Крачуновъ 1932 не е налична
Народни Възстания и народни движения въ предосвободителна България споредъ новооткрити турски официални документи Владимир Тодоровъ Хиндаловъ 1929 не е налична
Делото по заговора за убийството на Негово царско височество княза и министра председателя Стамболова и убийството на министра Белчева .. Г. Цукев 1892 не е налична
WELTH OF NATIONS .. ADAM SMITH Адам Смит 2011 не е налична
The Bulgarians and Anglo Saxondom ... with Maps Constantine Stephanove, M. A. 1919 250.00 поръчай
Движението отсам Вардара и борбата съ Върховистите .. Л. Милетич 1927 40.00 поръчай
Борбата против личния режим и неговите крепители. Част 1: Управлението на Демократическата партия от1908 до 1911 год. Марциус 1922 25.00 поръчай
Македонският въпрос и титовата клика Диню Г. Кьосев 1949 не е налична
Военна психология. Психология на боеца .. С. Казанджиев 1943 50.00 поръчай
Архивъ на Възражданието: томъ I - Документи по политическото Възраждание Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1908 не е налична
Няколко думи за българското Обичайно право Стефанъ Бобчевъ 1893 не е налична
Православното християнство. Неговата същина и неговиятъ съвремененъ образъ Д-ръ Стефанъ Цанковъ 1942 25.00 поръчай
Към историята на Черепишкия монастир .. Протойерей Ив. Гошев 1945 26.00 поръчай
Борбите на Старите гърци за Черно море и протоците (Встъпителна лекция, четена на 13.III.1942 г. ) Христо М. Дановъ 1943 не е налична
Градъ Горна Джумая - минало и днесъ Василъ Шарковъ 1930 не е налична
Военноисторически сборникъ год. XVI, февруарий 1940 г. кн. 44 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1940 не е налична
Военноисторически сборникъ год. XVI, май 1942 г. кн. 52 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1942 не е налична
Военноисторически сборникъ год. XIII, априлъ 1939 г. кн. 40 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1939 не е налична
Военно-исторически сборникъ. Кн. 7 / 1932 Сборник 1932 не е налична
Военно-исторически сборникъ. Кн. 25 / 1936 .. Сборник 1936 не е налична
Докладъ до Министерския съветъ по мисията ми въ странство презъ 1915 г. .. Д-ръ. Н. Генадиевъ 1929 43.00 поръчай
Кой трябва да победи отъ гледище на българските интереси (Исторически документи и данни за политическото ориентиране на България къмъ настоящия моментъ) Асенъ Константиновъ Кермекчиевъ 1914 не е налична
Пробивътъ на фронта (Добро поле) - по съглашенски източникъ Колективъ 1920 25.00 поръчай
Възспоменателенъ сборникъ "Епопея на българския воинъ" томъ I Колективъ подъ редакцията на Д. Кацевъ-Бурски и Ангелъ Михайловъ 1926 не е налична
Кризата въ Югославия - Външни и вътрешни отражения Димо Казасовъ 1939 не е налична
Истината за поражението на Добро поле-Голям козек-Трибор и Генерал Майор Руссев, подкрепен с имеющите се документи у автора на отговора Никола Рибаров, зап. Генерал-лейтенант 1921 не е налична
Революционната борба въ Македония (съ 33 портрета) А. Томовъ и Г. Баждаровъ 1917 не е налична
Етнографската идея на македонските славяни Ангелъ Диневъ 1944 не е налична
Преписка върху събитията, които доведоха до скъсване на сношенията съ Турция .. Народно събрание на царство България 1914 27.00 поръчай
Артилерията при Дойранъ 1916-1918 г. Ст. Пейковъ - Зап. Майоръ отъ Артилерията 1925 не е налична
Къмъ Морава и Бистрица В. Ангеловъ 1915 не е налична
Развалините на Болгаръ и древните българи Е. П. Турнерели 19?? не е налична
Българите презъ последните десетгодишнини на десетия векъ (Съ снимка отъ релейфна карта) Часть I Г. Д. Баласчевъ 1927 не е налична
Стопанскиятъ обликъ на Македония .. Велко Н. Спанчевъ 1943 50.00 поръчай
Егеjска Македониjа / Егейска Македония Христо Андоновски 19?? не е налична
Тракийският въпрос пред мирната конференция Делчо Димитров 1947 не е налична
Кратка история на Балканската и Съюзнишката война Т. Кантарджиевъ 1928 не е налична
Село Медвенъ - Котленска околия Велико Йордановъ 1940 не е налична
Исторически бележки върху бойното знаме на 25-ти пехотен Драгомански полк, подарено презъ 1880 год. на 5-та Тетевенска дружина отъ гр. Тетевенъ Ив. Кр. Стойчевъ 19?? 25.00 поръчай
Затрупана София - спомени Кирилъ Христовъ 19?? не е налична
Юлий 1914 .. Емилъ Лудвиг б. г. 20.00 поръчай
Метаполитика. том1: Въведение въ философията на новобългарската история / Как западатъ и се провалятъ държавите .. Стоянъ Михайловски 1940 не е налична
България и Турция въ надвечерието на една война Д. Мирчевъ 1908 не е налична
Горгулята-Брезникъ-Трънъ и Пиротъ или Брезнично-Трьнский отрядъ въ сръбско-българската война, 1885 г. (Отговоръ на критическия разборъ от П. Г. Х.) П. Г. Х. 1891 не е налична
Действията на кавалерийската дивизия въ 1912 и въ 1916 година (въ Добруджа) А. Н.; Втори отговоръ на Н. Жековъ, Генралъ въ запаса 1928 не е налична
Оперативни планове на Съглашенското комндуване на Македонския фронтъ презъ 1917-1918 год. въ връзка съ пробива при Добро поле В. Мановъ, ген. О. З. 1941 10.00 поръчай
Бяхъ на война - спомени Досю Драгановъ Досю Драгановъ 1940 не е налична
Въ Трета армия отъ Руссчукъ до Чаталджа .. Мисли, срещи, маршове и боеве Филипъ С. Стойчевъ 1914 68.00 поръчай
Как се зароди и изпълни идеята за Солунската съглашенска експедиция . военноисторически сборникъ Св. Поповъ, ген. О. З. 1939 не е налична
Страници изъ моята дипломатическа мисия въ Петроградъ (1912-1913) С. С, Бобчевъ 1940 не е налична
България предъ Великата война Д-ръ Ал. Гиргиновъ 1932 не е налична
Шейновци на Добро поле Б. Станчевъ 1917 не е налична
Безсънни нощи въ служба на отечеството (Pro domo Sua) 1912-1913... 1915-1918 г. Лазаръ Петровъ Ражановъ - бившъ телеграфистъ 1924 15.00 поръчай
Войните презъ Третото българско царство / Томъ втори: V. България въ Световната война 1915-1918 Съ 12 скици извънъ текста Александъръ Ганчевъ 1934 не е налична
Българи въ Югозападно моравско по Й. фонъ Ханъ въ 1858 г. Осветли А. Теодоровъ-Баланъ 1917 не е налична
История на изкуството. Томъ 4-6 .. Мраморни богове. Дворци и църкви. Светът на Мохамеда -дворци и джамии. Николай Райновъ 1935 42.00 поръчай
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга II Колективъ 1890 не е налична
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга XVIII Колективъ 1901 не е налична
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга XV Колективъ 1898 не е налична
Книга за доброто и злото отъ Николай Райновъ Николай Райновъ 1938 не е налична
Парижъ презъ вековете / Златниятъ островъ .. Александра Монеджикова, Андрей Андреев 1938-1943 не е налична
Giovane Bulgaria. Bolletino dell Opera Italiana Pro Oriente Колективъ подъ редакцията на Джиоакино Креманте и Стефанъ Караджовъ 1931 не е налична
Психологически закони на развитието на народите Густав ле Бон 1922 не е налична
Черни рози; Пижо и Пендо (с оригинални графики от съчинения на Елинъ Пелинъ подъ редакцията на Т. Боровъ) Елинъ Пелинъ 1942 15.00 поръчай
Екзархъ Йосифъ и българската културна борба следъ създаването на Екзархията (1870-1915) томъ 1 М. Арнаудовъ 1940 не е налична
Презъ Македония .. Стилиянъ Чилингировъ 1941 23.00 поръчай
Гърбоконче Вихрогонче П. Ершовъ 1928 не е налична
История на Брациговското възстание Никола Хр. Петлешковъ, Иванъ К. Иеремиевъ; Предисловие отъ Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1905 не е налична
Показващата пръчка (лесковата вилка) радиестезия - подземни течности: вода, обикновена или минерална, петролъ и минерални масла; Метали: злато, сребро, медь, желязо и пр., заровени или естествено лежащи подъ земята; Имане: скрити монети, украшения Иванъ Петровъ Димитровъ 19?? не е налична
Чипровецъ и възстанието презъ 1688 година Ив. Дуйчевъ 1938 30.00 поръчай
История на Белювското възстание (1876) Н. Iонковъ-Владикинъ 1887 не е налична
Освобождението на Татаръ Пазарджикъ и околията му отъ турците 1877-1878 год. Майоръ Славовъ Тодоръ 1924 не е налична
Монография на Пазарджишкия лозарски районъ / Monographie de la region viticole de Pazardjik Н. Неделчевъ / N. Nedeltcheff 1927 не е налична
Старобългарска граматика съ упражнения, образци изъ старобългарските паметници и речникъ Л. Милетичъ 1909 не е налична
Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ по данни на ВМРО препечатено от първо издание Колективъ къмъ ВМРО 1995 20.00 поръчай
Портретъ на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела противъ българите въ Родопите .. С. М. Родопски 1887 100.00 поръчай
Зачатките на българската история Н. Iонковъ-Владикинъ 1901 не е налична
История на Априлското възстание. Томъ 1-3 .. Димитъръ Т. Страшимировъ 1907 не е налична
Българо-немски речникъ .. Ив. Ан. Миладиновъ 1941 25.00 поръчай
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 Will S. Monroe 1914 не е налична
Левски и Общи - исторически образи Стефанъ Каракостовъ 1942 не е налична
Произходъ на Вселената И. Ф. Полак 1941 не е налична
Българско Костурско - революционна борба; Хуриетът и войните; Черковно-училищна борба 1868 - 1903 г. Бистрицки; Свещ. Златко Каратанасовъ; Нединъ 1909 - 35 не е налична
Царството Божие е въ вас .. или Християнството не като тайнствено учение, а като ново животоразбиране уникат Левъ Н. Толстой 1924 не е налична
Отецъ Йоанъ Кронщадски 1829-1908 .. Иеромонахъ Методий 1938 40.00 поръчай
Илюстрованъ немско-български речникъ З. Футековъ 1942 не е налична
Новый Завет Господа Нашего Iисуса Христа .. Издание верно препечатано по последнему изданию Всероссийскаго Синода 1881 130.00 поръчай
Sur le pas de Shiller Notes et impressios D Iena et de Weimar L. Wladikine 1942 25.00 поръчай
Южните славяни и Византия презъ Х векъ Проф. Маринъ Дриновъ съ предговоръ отъ Проф. В. Н. Златарски 1933 не е налична
Спомени изъ политическия животъ на България Даниилъ Юруковъ 1932 не е налична
Сливница - Стихотворения по войната ни съ сърбите презъ 1885 година отъ Ивана Вазова Иванъ Вазовъ 1886 не е налична
Новий Заветъ на Господа нашего Иисуса Христа. Колективъ 1912 не е налична
Басни И. А. Крылова (1844-1894) Полное собранiе в 4-хъ частяхъ. / Басни от И. А. Крилов - пълно издание И. А. Крылов 1895 не е налична
Петнадесетъ години Балканска история (1904-1918) Съ три карти къмъ текста Полковникъ Ламушъ 1930 не е налична
Бурни години 1913.-1916 .. Кирилъ Христовъ 1916 55.00 поръчай
Спомени отъ Странджа - Бележки по Преображенското възстание въ Одринско 1903г. Христо Силяновъ 1934 не е налична
История на класическата литература Ал. Балабановъ 1931 не е налична
Западно българско царство .. Ат. Димитровъ 1930 12.00 поръчай
Симеоновиятъ векъ .. Кръстю Миятевъ 1930 10.00 поръчай
Психология на българския народъ Т. Пановъ 1929 не е налична
Млада България .. поетична антология Предговор и редакция - Иван Радославов 1922 30.00 поръчай
Източна стара планина и долината на река Камчия .. Жеко Радевъ 1926 100.00 поръчай
Двигатели съ вътрешно горене .. Георги Буковъ 1925 23.00 поръчай
София преди 50 години .. първо издание с рисунки от Ал. Божинов Георги Каназирски-Верин 1947 не е налична
Войната е била и ще бъде, въпреки нейните ужаси и разорения - пораженството и моралното израждане са гибелни за нас Никола Жеков - генерал, главнокомандуващ армията в световната война 1931 не е налична
Завещанието на Сароглу предъ Атинските съдилища Колективъ 1893 не е налична
Стоянъ заимовъ предъ турските съдилища (Преводъ отъ турски) Колективъ 1900 не е налична
Ключь Бьлгарскаго i-азыка от Раковски (Ключ Болгарскаго языка) Г. С. Раковски 1880 не е налична
Картоиграчъ / Любовьта на Митя / Меипъ, или Освобождение .. Фьодор М. Достоевски / Иван Бунин / Андре Мороа б. г. 20.00 поръчай
Къмъ погромъ - Какъ се провалиха народните идеали от Велчо Т. Велчевъ; Боянъ Магесникътъ от Цветанъ Минковъ; Книга за царете - Сказания за миръ и бранъ от Николай Райновъ Велчо Т. Велчевъ; Цветанъ Минковъ; Николай Райновъ 1918 - 1930 не е налична
Документи по кресненското въстание отъ 1878 .. Проф. Г. Кацаровъ и Ив. Кеповъ 1940 не е налична
Чеда на Балкана - епическа поема отъ Кирилъ Христов съ илюстрации отъ Борис Деневъ (първо издание) Кирилъ Христовъ 1930 не е налична
Отче нашъ - Молитва с илюстрации отъ Дечко Узуновъ Колектив към Св. Синод на БПЦ 1932 не е налична
История на изкуството / Светът на Мохамеда - дворци и джамии (томъ VI отъ История на изкуството в 12 части) Николай Райновъ 19?? 30.00 поръчай
Правилата на Светата Православна църква съ тълкованията имъ уникат Колективъ подъ редакцията и превода на свещеникъ д-ръ Стефан Цанковъ, протодиаконъ Иванъ Стефановъ, Пенчо Цаневъ 1912 не е налична
Театъръ и театрални представления въ Древна Гърция - V и IV векъ пр. Хр. Кирилъ Недевъ 1934 30.00 поръчай
Приключенията на Телемаха .. Фенелонъ 1913 29.00 поръчай
Подводни герои Валентинъ Паспалевъ 1944 не е налична
Политическите престъпления (Юридико-социологиченъ етюдъ) Викторъ Татарчевъ 1930 30.00 поръчай
Влияние на изкуството върху занаятите .. Д. П. Даскаловъ 1907 85.00 поръчай
Света Гора - Зографъ въ миналото и днесъ .. Димитър Зографски 1943 48.00 поръчай
Actes du IV-e Congres international des etudes Byzantines. Vol. 1-2 Bogdan D. Filov 1935-1936 250.00 поръчай
Световната война - заговоръ за грабежъ Ангел Ангелов 1941 не е налична
История и развой на ловнострелческата организация "Соколъ"; Алманахъ на ловното дело въ България - 1898 - 1938 Иванъ Сокачевъ (Аленъ-Макъ) 1938 не е налична
Нашите гъби - ръководство за любители и събирачи на гъби П. Чернаевъ 1940 не е налична
Козма Пресвитеръ - Болгарский писатель Х века М. Г. Попруженко 1936 50.00 поръчай
Синодикъ царя Борила .. М. Г. Попруженко 1928 120.00 поръчай
Размишления къмъ самия мене (Към себе си - Марк Аврелий) Марк Аврелий 1932 не е налична
Рисунки отъ Илия Бешковъ Никола Мавродиновъ 1935 не е налична
Добро поле и пробивътъ на фронта (14, 15 септемврий) Съставилъ по официални документи и лични наблюдения К. А. Янковъ 1919 30.00 поръчай
Едгаръ Аланъ По - Избрани поеми - Графики отъ Сиракъ Скитникъ Едгаръ Аланъ По (превелъ на български Г. Михайловъ) 1919 не е налична
Епопея на българския войнъ. Томъ 1-2 .. Сборник 1925 - 29 125.00 поръчай
Сръбско-българските отношения отъ най-старо време до днесъ Ст. Чилингировъ 1918 не е налична
За управлението на Вътрешната революционна организация Христо матовъ 1926 27.00 поръчай
Политико-Воененъ Синтезъ на Световната война 1914.-1918. .. Полк. Марио Карачиоло. 1933 26.00 поръчай
Борис III царъ Обединителъ Съставилъ Живко Г. Николовъ 1941 не е налична
1914. Мемоарите на фелдмаршалъ Френчъ .. Джон Френч 1919 50.00 поръчай
Българите потомци на царствените скити и сармати .. Д. П. Даскаловъ 1913 33.00 поръчай
Захарното момиче - приказки съ илюстрации отъ Вадимъ Лазаркевичъ Светославъ Минковъ 1935 не е налична
Сбирка военни песни - (Избрани патриотични песни на два и три гласа съ ноти) Колективъ къмъ Военното министерство 1931 не е налична
Кратка история на Освободителната война 1912-1913 година Генерал А. Христов 1946 не е налична
Светилото на Азия .. Арнолдъ Едвингъ 1934 не е налична
Моите стари съседи - разкази Петъръ Завоевъ 1929 не е налична
Отъ ранно детство - Спомени Йорданъ Бадевъ 1928 20.00 поръчай
Въ гръцки пленъ Георги Савчевъ 1931 не е налична
Бегли спомени А. Тошевъ А. Тошевъ 1931 не е налична
Македония и българското възраждане (Въ три части) Симеонъ Радевъ 1927 не е налична
Македонскиятъ въпросъ вчера и днесъ (Съ една карта) Г. Баждаровъ 1927 не е налична
Балканскиятъ съюзъ и освободителните войни презъ 1912-1913 г. (Съ три карти) К. Соларовъ 1926 не е налична
България и македонскиятъ въпросъ - Причините за балканските войни К. Соларовъ 1925 не е налична
Македония и македонските българи - Културно-исторически погледъ (Съ една карта) Л. Милетичъ 1925 не е налична
Художественъ речникъ - Живописъ-Архитектура-скулптура-графика отНиколай Райновъ Николай Райновъ 1928 25.00 поръчай
Юбилеенъ български алманахъ за 1902-1903 г. Колективъ с редакторъ Петъръ А. Петровъ 1902 не е налична
Строителите на съвременна България. Томъ 1-2 .. Симеонъ Радевъ 1911 не е налична
Бачо Киро Петровъ Н. Начовъ 1910 не е налична
Велика дидактика .. Ян Амос Коменски 1905 не е налична
Данте - Адъ - албум с оригинални гравюри на Гюстав Доре - голям формат Данте Алигиери 1906 не е налична
Троянската война - илюстровано издание (Превел за юноши Ран Босилек) Хомер (Омир) 1945 не е налична
Антон Страшимиров - Антология Антон Страшимиров 1922 не е налична
Подробни и нови издирвания по Старата българска История според Знаменития француски историк LEBEAO отъ француската Академия - събрал и превелъ отъ оригинала Д-р Христо Т. Стамболски Д-р Христо Т. Стамболски 1914 не е налична
Сборникъ отъ български народни шевици Мара Михайлова Савинова 1930 не е налична
Български шевици Росица Чуканова 1932 не е налична
Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 не е налична
Православно догматично богословие съ исторично изследване на догмите. Томъ 2 .. Епископъ Силвестъръ 1912 50.00 поръчай
La Bulgaria, XVI secoli della sua storia e Boris III, Zar dei Bulgari Dr. Minco Scipcovensky MCMXXXI-1931 120.00 поръчай
Светите места на признателна България Стоянъ Заимов 1912 не е налична
Цветя на злото - избрани стихотворения Шарлъ Бодлеръ; Преводъ отъ оригинала Г. Михайловъ 1930 не е налична
Рилският светец и неговата обител .. Иван Дуйчев 1947 12.00 поръчай
Седемь легенди Готфридъ Келлеръ 1942 20.00 поръчай
Les Bulgares devant le congres de la Paix. Documents historiques ethnographiques et diplomatiques avec quatre cartes en coileurs Jordan Ivanoff 1919 не е налична
La Macedoine et sa population chretienne (Македония и нейното християнско население, две етнографски карти - на френски език D. M. Brancoff 1905 не е налична
Наполеонъ биография от Емилъ Лудвигъ Емилъ Лудвигъ 1941 24.00 поръчай
Общедостъпенъ лечебникъ съ много фигури / Длъжностите и правата на свещенниците съ подробно изложение на исповедьта, брака и степените на сродствата. Митрополитъ Милетий - съставителъ 1897 - 99 не е налична
Христо Ботевъ .. биография Евгени Волковъ 1929 29.00 поръчай
Мартинъ Идънъ Джекъ Лондонъ 1934 не е налична
Любители (ловци) на черепи Майнъ Ридъ 1932 не е налична
Теория на голямата война - томъ I Генералъ Клаузевицъ 1910 не е налична
Записки по българските възстания 1870-1876. Томъ 1-3 .. Захарий Стояновъ 1940 40.00 поръчай
Двадесеть биографии на образцови русски писатели съ портрети .. Викторъ Острогорский 1896 38.00 поръчай
Алеко Константинов - събрани съчинения за увековечаване на паметта на писателя До Чикаго и назадъ, Фейлетони, Бай Ганю (Ганьо) - Невероятни разскази за единъ съвремененъ българинъ (Първо издание на събрани съчинения) Алеко Константиновъ 1895 не е налична
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
Ръководство за изучаване пророческите книги на ветхия заветъ Хр. Поповъ 1907 50.00 поръчай
Град Татар-Пазарджик /Историко-географски преглед със 7 факсимилета, 1 чертеж и 11 портрета в текста и 23 фотогр. снимки, 1 карта и 1 план извън текста/ Иван Батаклиев 1923 не е налична
Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква. Д-ръ Ганчо Ценовъ 1910 не е налична
Пътя на България Д. Д. Съселовъ 1936 не е налична
Двадесетъ години отъ царуването на Негово Царско Височество Фердинандъ I князъна България 1887-1907 .. Събрали и издаватъ Хр. Цветковъ и Д. Ивановъ 1907 220.00 поръчай
Архивъ на възражданието (Архив на Възраждането - 1 и 2 том) Колективъ под редакцията на Д-ръ Д. Т. Страшимировъ, заведующъ архива на Възражданието 1908 не е налична
Правилникъ за военно-инженерните работи въ войската Часть II Фортификационни елементи и укрепяване Отделъ II Фортификационни елементи и работи и Правилникъ за военно-инженерните работи въ войската !асть VI Полски жилища и домакински постройки Колективъ къмъ Министерство на войната (Инженерна инспекция) 1926 не е налична
Василъ Левски; Миналото - Етюди върху записките на Захарий Стояновъ Стоянъ Заимовъ ?? - 1895 не е налична
Унгарска рапсодия. Томъ 1-4 .. Жолтъ Харшаньи б. г. 32.00 поръчай
Дизраели Андре Мороа 1941 не е налична
Св. Гора - Българската Св. Обитель "Зографъ" (Впечатления и бележки) съ кратъкъ очеркъ на всички атонски монастири Г. Д. Гълъбовъ-Рошавски 1930 не е налична
Щастието на Яромила .. Бобена Немцова 1934 не е налична
Славните бойни водачи на шопите 1915-1918 Георги Ст. Георгиевъ 1942 не е налична
Приключения на младите Бури .. Капитанъ Майнъ Ридъ 1929 14.00 поръчай
Ирисова диагноза Д-ръ М. Мадаусъ 1934 не е налична
Ръководство по автомобилно и тракторно дело - с изпитни въпроси за всички шофьори и трактористи и курсисти Маш. инж. Ив. Димитров 1945 не е налична
Учебникъ за водачите на моторните превозни средства въ войската .. Министерство на Войната 1944 27.00 поръчай
Технически наръчник по Автомобилни двигатели .. Б. Атанасов, Б. Тодоров, Т. Шиваров 1946 30.00 поръчай
Светите места на признателна България. Часть 1-3 .. Стоянъ Заимов - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912-1927 не е налична
История на Македоно-Одринското опълчение (въ два тома) О.З. Полковникъ П. Дървинговъ 1919 - 25 не е налична
Най-хубавите народни приказки Николай Райновъ 1931 не е налична
Вълшебни приказки Николай Райновъ 1931 не е налична
Автобиография, дневници и спомени. Томъ 1-3 .. Д-ръ Христо Таневъ Стамболски 1927-1931 не е налична
Боянската църква и нейните стенописи Никола Мавродиновъ 1943 25.00 поръчай
75 м. м. Д 14 с. с. пл. оръдие Крупъ 1904 год. Колективъ 19?? не е налична
Стрелково дело съ леката минохвъргачка "Ерхардъ" образецъ 1916 год ... Поручик Е. Каролевъ 1926 99.00 поръчай
Юбилеенъ сборникъ на царя-отецъ Фердинанд I по случай 70 годишнината отъ рождението му Колективъ 1931 не е налична
Обща история на облеклото - Ръководство за девическите професионални училища Теодора Х. Димитрова 1942 не е налична
История на облеклото - учебникъ-ръководство за девическите професионални училища Лотте Зибертъ Вернекинкъ 1933 не е налична
Разградъ. Неговото археологическо и историческо минало. Часть 1 .. Ан. Ив. Явашовъ 1930 90.00 поръчай
Причините на французската революция отъ Н. Станевъ; История на цивилизацията въ Европа отъ Гизо; Избрани речи и прокламации отъ В. Хюго Н. Станевъ; Гизо; Д. Ризовъ 1890 - 91 - 96 не е налична
Османските турци и падането на България; Българите подъ турското робство (отъ края на XVI до края на XVIII векъ) ; Кърджалиите и Османъ Пазвантоолу; Панагюрското възстание презъ 1876 год.; Старите и днешните вярвания на българите (Общедостъпни скаски) Йорданъ П. Георгиевъ 1900 - 01 не е налична
Наполеонъ I. Военни речи и прокламации .. Жоржъ Баралъ - събралъ 1903 20.00 поръчай
България въ образи. Часть 1 / La Bulgarie illustree .. Ив. В. Мърквичка / Iv. V. Mrkvitchka 1929 не е налична
Достоевски .. Анри Троиа 1941 не е налична
Пълно занаятчийско ръководство по обща теория за калфенски и майсторски изпити .. А. Мустаковъ - инспекторъ по занаятите 1939 не е налична
Златни страници изъ нашето минало (Исторически разкази и легенди) Д. П. Койчев 1926 не е налична
Отборъ от животописи на велики мъже от всички времена и народи. Книга 1-2 .. А. Т. Илиевъ 1884-1885 110.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 50.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
Раскази изъ българския животъ .. Г. Х. Боневъ 1896 90.00 поръчай
Физическа история на Земята и живота на нейната повърхность .. Ж. Кювие 1938 15.00 поръчай
Статистически годишникъ на Българското Царство 1933 .. Главна дирекция статистика 1933 не е налична
Михалаки чорбаджи Иван Вазов 1882 не е налична
Кратка история на съвременните православни църкви (1 и 2 том.) Иван Снегаров 1944-46 не е налична
Балканските войни. Томъ 2 .. 5/18 октомврий 1912 - 16/29 септемврий 1913 год Андрей Тошев 1931 75.00 поръчай
Кратко учение за богослужението на Православната църква съ 36 картини извътре; Учебникъ по православний катихизисъ.; Кратъкъ учебникъ по земледелието съ образи Илия Р. Блъсковъ; Владимиръ Ив. Петковъ; К. Николовъ 1894 - 96 не е налична
Освободителните борби на Македония. том 1-2 Христо Силяновъ 1933 - 43 60.00 поръчай
Списание - "Картина и приказка" Николай Райнов 1928-29 не е налична
Писмовникъ, който съдържа образци за разни писма, записи, контракти, държение търговски книги, прошения, свидетелства, духовни завещания и пр. Съставилъ Н. П. Н. 1892 не е налична
Русия на Истокъ - Историческо изследване на Русската политика на Истокъ и частно - въ България по Официални, официозни русски и други чужди источници / Русия на Изток Д-ръ К. Г. Раковски. 1889 не е налична
Тактически задачи съ решенията .. Одобрени и препоръчани съ наредба отъ Щаба на Армията Вл. Ангеловъ. Полковникъ отъ Генералния Щабъ 1934 не е налична
Италия и България / Савойци и българи - далечни потомци на двама рождени братя Аспарухъ и Алцеко; Историческа родственост между Италия и България чрезъ кръстосване на раси и религии Никола Радевъ 19?? не е налична
Исторически прегледъ на Общоевропейската война и участието на България въ нея А. Христовъ 1925 не е налична
Боевете и операциите около Шипка въ войната 1877-78 години. /Военно-исторический етюдъ/ Съставилъ Р. Димитриевъ Полковникъ отъ Генералния Щабъ 1902 не е налична
Иван Вазовъ - Спомени и документи Проф. Ив. Д. Шишмановъ подъ редакцията на М. Арнаудовъ 1930 не е налична
Речникъ на българските синоними Мариана Ев. Дабева 1930 30.00 поръчай
Темида - художествено-литературенъ и хумористиченъ сборникъ Николай Ил. Икономовъ 19?? не е налична
Язове - стихове (Първо издание) Яна Язова 1931 не е налична
Наръчникъ по природно лекуване и живеене. Томъ 1. Част 1-2 .. Петър Димковъ подъ редакцията на Д-ръ мед. Кирилъ Йордановъ 1939 не е налична
Българската музика - минало и съвременностъ; Българската народна музика - метрика и ритмика Иванъ Камбуровъ; Василъ Стоинъ 1927 не е налична
Юбилейна книга на градъ София (1878-1928) Комитетъ за история на София при български археологиченъ институтъ 1928 не е налична
Римско право - история и система Рудолфъ Зомъ 1915 не е налична
Богомилски книги и легенди .. Йорданъ Ивановъ 1925 не е налична
Безсмъртните мисли на Макиавели - представен от Карло Сфорца Карло Сфорца 1938 25.00 поръчай
Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ (1 и 2 томъ) Н. Никовъ 1921 не е налична
Съдебна практика - книга 1 1929-1930 Гендо Цукевъ 1930 не е налична
Българска юриспруденция (първа годишнина) Колектив 1926 не е налична
Христофоръ Колумбъ - биография Бласко Ибанецъ 1942 не е налична
Абдулъ Хамидъ Жилъ Роа 1943 не е налична
Мустафа Кемалъ (Ататюрк) - от Х. Армстронгъ Х. Армстронгъ 1943 не е налична
Природна скулптура по високите български планини .. Жеко Радевъ 1920 18.00 поръчай
История на Франция .. Шарл Сеньобос 1929 не е налична
Уводъ во всеобщото езикознание .. Стефанъ Младеновъ 1943 90.00 поръчай
Исторически разкази (легенди, сказания, откъси и хроники отъ миналото на българския народъ) Отбралъ А. Каралийчевъ 1930? не е налична
Волтеръ - безсмъртни мисли, представени отъ Андре Мороа .. Андре Мороа 1940 не е налична
Речникъ на чуздите (чуждите) думи въ българский езикъ сь обяснение на корените имъ A. П. Николаевъ. - Съставителъ 1893 не е налична
Български македонски песни .. Йосифъ Чешмеджиевъ 1926 не е налична
Градъ Никополъ презъ вековете .. Александър Йосифов-Бохачек 1937 35.00 поръчай
На острова на блаженните (първо издание с твърда кожена корица и илюстрации от Никола Петров) П. Славейков 1910 60.00 поръчай
Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 не е налична
Записки по българските възстания - разкази на очевидецъ 1870-1876 (Игнатово издание съ16 портретни приложения) Захари Стояновъ съ предговоръ на проф. Ал. Балабановъ 1937 не е налична
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 185.00 поръчай
Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия .. Колективъ 1936 160.00 поръчай
Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 не е налична
Одисея от Омир превод отъ оригинала на старогъцки Хомеръ; Преведе отъ старогръцки въ стихове (хексаметри) Николай Вранчевъ 1942 не е налична
Тремъ на българската народна историческа епика .. Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1939 20.00 поръчай
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 не е налична
История на българското опълчение и освобождението на България 1877-1878 съ 16 приложения и 10 портрети Ат. Бендеревъ 1930 не е налична
Албумъ - алманахъ "Македония" / Album-almanach "Macédoine" .. Редакционенъ комитетъ 1931 700.00 поръчай
Строителите на съвременна България. Томъ 1-2 .. Симеонъ Радевъ 1911 не е налична
Гръцко-български речникъ къмъ Платонъ .. Методи Бърдаров, Тодор Дончев 1941 50.00 поръчай
Гръцко-български речникъ къмъ Анабазисъ отъ Ксенофонтъ .. М. Бърдаровъ, Т. Дончевъ, Б. Илиевъ (съставители) 1940 50.00 поръчай
Ликътъ на Македония (репортажи съ 94 клишета) Любенъ Антоновъ 1943 не е налична
60 години българско правосъдие 1878-1941 - Юбилеенъ сборникъ Колективъ 1941 не е налична
Сборникъ отъ законите на българското княжество приети отъ IX обикновенно народно събрание, въ първата му редовна сесия (томъ VI часть I) IX обикновенно народно събрание 1897 не е налична
Двадцатипятилетнiе итоги княжества Болгарiи 1879-1904. (Опытъ собранiя матерiаловъ 1 и 2 том) / Двадесет и пет години от създаването на Княжество България (1 и 2 том) М. В. Ючкевичъ (М. Горюнинъ) 1904 - 1905 не е налична
20 години строителство при царуването на Н. В. Борис III 1918-1938 .. Колективъ 1938 440.00 поръчай
Нашиятъ царъ Съставилъ Подполковникъ Живко Николовъ 1940 не е налична
И. Титоров - Политико-Обществени Спомени Иов Титиров 1922 не е налична
Санъ-Стефанска България 1878-1908 Д. Йоцовъ 1908 не е налична
Вавилонската княгиня (Повесть отъ Волтера - Часть първа) Волтеръ 1879 не е налична
Успоредни животописи - Перикълъ Плутархъ 1930 10.00 поръчай
Успоредни животописания - Александъръ и Цезаръ Плутархъ 1920 не е налична
Велики Посветени Едуард Шюре 1932 не е налична
Седемте стълба на мъдростта Т. Е. Лоуренсъ 1942 не е налична
Анабазисъ Ксенофонтъ 1942 не е налична
Изкуствата. Томъ 1-2 .. Хендрикъ Вилемъ ванъ Луунъ 1943 27.00 поръчай
Европа безъ маска Джонъ Гънтъръ 1945 не е налична
Азия безъ маска Джонъ Гънтъръ 1941 не е налична
История на Коммуната отъ 1871 г. (Илюстровано издание. ) Лиссагаре. 1899 30.00 поръчай
Нищетата на философията .. Карлъ Марксъ 1898 60.00 поръчай
Кратка история на освободителната война 1912-1913 година Полковник А. Христов 1921 не е налична
Александъръ Стамболийски - личность и идеи Никола Д. Петковъ 1930 29.00 поръчай
Левски въ светлина - лични спомени и отзвуци отъ спомени. Извори за биография Авторъ - Любомиръ Дойчевъ; Предговоръ отъ Стилиянъ Чилингировъ; Азбученъ указателъ отъ Василъ Мавродиновъ 1943 не е налична
Стамболов и Фердинанд - диктаторския режим и борбата против него Велчо Т. Велчев 1922 не е налична
По предаването на Бача Кира. Пушката ми. Споръ-документи-отзиви Свещ. П. Франговъ 1921 не е налична
А. Тошевъ - Ранни спомени (1873-1879) А. Тошевъ 1923 не е налична
Източниятъ въпросъ - Победени и победители на Балканите (въ две части) Чезаре Спеланзонъ 1930 60.00 поръчай
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
Сборниче за Юбилея на професора Маринъ С. Дриновъ 1869-1899 (съ образа на Дринова и на честитния му адресъ) Българско книжовно дружество 1900 25.00 поръчай
Борисъ III Царъ на българите .. Ненчо Илиевъ 1940 20.00 поръчай
Народна песнопойка .. Василъ Стоинъ 1930 не е налична
Учебникъ по историята на християнската черкова Ст. Станимировъ 1897 не е налична
Народниятъ герой Чакъръ-Войвода 1815-1855 съ карта и ликове Т. Кантарджиевъ Генералъ-лейтенантъ о.з. 1942 не е налична
Моето пътуване по Стара-Планина и животописъ на някои български стари и нови войводи Панаиотъ Хитовъ 1934 не е налична
Народностниятъ образъ на Източния дялъ отъ Западна Тракия .. Ан. Сп. Разбойниковъ 1944 40.00 поръчай
Потекло и развой на розовата индустрия въ България; Розовата ни култура; Първа конференция върху розовата индустрия - Пловдивъ, 19--21 Юний 1906г. (частъ 1 - Реферати, частъ 2 - Дебати) Ив. Маналовъ; Т. Н. Караваневски; Пловдивска Търговско-Индустриална Камара 1900;1922;1906 не е налична
Иванку. Убиецътъ на Асеня І .. Василъ Друмев 1889 65.00 поръчай
Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 не е налична
Масонството (Отговоръ отъ Ал.Мусевичъ-Бориковъ на зададените му въпроси по масонството отъ комисията, назначена въ Пловдивския извънреденъ конгресъ на Съюза на зап. офицери презъ априлъ 1937 год.) Ал. Мусевичъ- Бориковъ 1939 не е налична
Масонството и неговото дело Преводъ отъ френски 1931 не е налична
Отрязаната глава 9 Юлiй 1913г. (Отъ Дойранъ презъ "Вичъ" до Солунъ съ четата на Войводата Василъ Чекаларовъ, неговото убиване и съденето на 26 души четници отъ гръцкия военно-полеви съдъ въ Солунъ презъ зловещата за България 1913 г.) В. Ивановъ - четникъ 1928 не е налична
Морската война К. Скутуновъ 1926 не е налична
Конституция на българското Княжество / Constitution de la Principaute de Bulgarie Колектив 1893 не е налична
История на стария святъ. Томъ 1-2 .. Проф. М. Н. Ростовцевъ 1932 не е налична
България въ миналото: Страници изъ българската културна история .. Д. Мишевъ 1916 не е налична
Два месеца въ България (Октомврии и Ноемврии 1886) - Бележки на единъ очевидецъ Вико Мантегацца 1899 не е налична
Портрети и биографии на загиналите български офицери и портупей-юнкери въ войната съ Сърбия презъ 1885 год. съ 17 портрета Д. 1890 не е налична
Горгулята - Брезникъ, Трънъ и Пиротъ или брезничко-трънский отрядъ въ сръбско-българската война презъ 1885 година. (Материали за описание историята на сръбско-българската война съ една карта и две кроки) П. Г. Х. 1889 не е налична
Протоколите на Цариградската конференция по работите въ Ист. Румелия. Колективъ 1886 не е налична
Какво е далъ българинътъ на другите народи .. Стилиянъ Чилингировъ 1941 не е налична
Хуриетътъ и следхуриетските борби въ Гевгелийско Ангелъ Диневъ 1934 не е налична
Рабиндранат Тагор - Моето учение Рабиндранат Тагор 1918 не е налична
Зелениятъ Стрелецъ - романъ Едгаръ Уолесъ не е налична
Чудесната история на Петра Шлемиля .. Аделбертъ Шамисо 1900 33.00 поръчай
Легендата за 40-те калиакренски девойки Я. Калиакренски 1936 не е налична
Клеопатра (исторически романъ - частъ 1) Райдеръ Хаггардъ б. г. не е налична
Европа - учебникъ за II кл. на средните училища Д. И. Малчовъ 1905 не е налична
Кое е най доброто управление? Съръ Джорджъ Корнуолъ Люисъ 1887 не е налична
Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 не е налична
Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 не е налична
Ръководство по всеобща история на изкуствата. Част 1-8 .. Антонъ Митовъ 1925-1927 150.00 поръчай
Документи по превратътъ на деветий Августъ Съ предисловие отъ Захарий Стояновъ 1887 не е налична
Карнегиевата анкета по войните 1912-1913 г. Андрей Карнеги 1929 не е налична
Животътъ на Иисуса Христа Фредерикъ В. Фарраръ 1901 не е налична
Балканските войни - въ два тома А. Тошевъ 1929 - 31 не е налична
История на доброволците отъ Сръбско-Българската война1885 г. съ 13 картографически приложения и 25 портрети Йорданъ Венедиковъ 1935 не е налична
Кнут Хамсун - съчинения в 12 тома Кнутъ Хамсунъ 1928 - 29 не е налична
Царъ Самуилъ и Василий II Гюставъ Шльомберже 1942 не е налична
Стефанъ Караджа . Животъ и борба .. Звезделинъ Цонев 1940 не е налична
Рахилинъ плачъ или избиванiето на 14-Те хиляди детца по повеленiе на Ирода царя юдейскый, което ся случи въ Витлеемъ Исплете Кр. С. Пишурка 1872 не е налична
Иларионъ Макариополски - Митрополитъ Търновски 1812-1875 (биография, спомени и статии за петдесетъгодишнината отъ смъртта му) Колективъ подъ редакцията на М. Арнаудовъ 1925 не е налична
Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ .. Кирилъ Мирчевъ 1939 28.00 поръчай
Погромите на България. Часть 1-2 .. Петъръ Тодоровъ 1930 260.00 поръчай
Енциклопедически речникъ. Томъ 1-3 .. Лука Ивановъ Касъровъ не е налична
Масони, евреи и революции - Нареди свещ. Н. Ивановъ 1928 не е налична
Двадесетъ години царуване на негово Величество Борисъ III царъ на българите 1918-1938 Илия Стояновъ генералъ о. з. 1938 не е налична
България 1000 години 927-1927. Томъ 1.. Колективъ 1930 120.00 поръчай
Императоръ Наполеонъ Третий - животописенъ разсказъ Кр. Ив. Мирский - преводъ от руский 1883 не е налична
Перспектива: Стилознание - рисуване .. Димитъръ Панчевъ 1930 не е налична
История на Сръбско - Българската война (1885г.) по най-новите печатни източници и неиздадени документи Юрданъ Венедиковъ ( майор отъ кавалерията ) 1910 не е налична
Гунчо Гунчевъ - животъ, научна дейностъ, трудове - сборникъ Колективъ подъ редакцията на Д-ръ Здравко Гунчевъ 1941 не е налична
Наставление за пионерите отъ инженерните войски (книга III - Военни съобщения; Частъ I - обикновенни и железни пътища) Министерство на войната 1911 не е налична
Поучения за Войника - Гражданинъ - съ 205 образи, 1 цветна карта на България и 5 цветни листа Колективъ подъ редакцията на Полковникъ К. Соларовъ 1928 не е налична
Правилникъ за бойната служба Министерство на войната 1935 не е налична
Политическия и военния животъ на Наполеона. Часть 1-4 .. Генералъ-Адютантъ Баронъ Анри Жомини 1895 270.00 поръчай
Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. (библиографско-статистични изследвания) Д-ръ. Никола В. Миховъ 1915 не е налична
На борците въ Дряновския монастиръ (По случай 50 години отъ Априлското въстание 1876-1926 съ 21 снимки въ текста) Ал. Н. Жековъ 1926 не е налична
Избрани съчинения на Пенчо Славейков .. Пенчо Славейков 1923 60.00 поръчай
Новый Завет Господа Нашего Iисуса Христа .. --- 1877 380.00 поръчай
Военно - наказателний законъ издание 1887 г. V Обикновенно Нар. Събрание 1888 не е налична
Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 не е налична
Обща теория на изкуството: Основни въпроси на естетиката Част 1-2. / .Философията и частните науки. Тодор Павлов 1938-1940 60.00 поръчай
Теория на голямата война (въведение - частъ I и II) Генералъ Клаузевицъ 1909 не е налична
Фронталниятъ маньовъръ Генералъ Св. Поповъ 1937 не е налична
Изгубенний Рай .. Джонъ Милтон 1898 110.00 поръчай
Ружица .. Т. Х. Станчевъ 1889 40.00 поръчай
La guerre des Balkans et L Europe 1912-1913 / (Войната на балканите и Европа 1912-1913 ) Gabriel Nanotaux 1914 не е налична
La grande guerre dans les Balkans; Direction de la guerre / Балканската война Commandant M. Larcher 1929 не е налична
Memoires de Alexandre Iswolsky Ancien ambassadeur de Russie a Paris 1906-1910 Alexandre Iswolsky 1923 80.00 поръчай
Студии върху българските обреди и легенди. Частъ 1-2 .. Михаилъ Арнаудовъ 1924 240.00 поръчай
Сравнително индоевропейско езикознание - кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове) Проф. Д-ръ Стефанъ Младеновъ 1936 не е налична
Въ честити минути (томъ IV отъ пълно събрание на съчиненията на К. Величковъ) Константинъ Величковъ 1911 не е налична
Книга за българския народъ (Сатирическа сбирка - премия за VII годишнина на "Мисълъ") Ст. Михайловский 1897 не е налична
Избрани речи и прокламации Викторъ Хюго (Виктор Юго) 1896 не е налична
100 документа къмъ предисторията на войната .. Извадки отъ официалната германска Бяла книга. Германска информационна служба 1939 115.00 поръчай
Миналото на Чепеларе - приносъ за историята на Родопите (въ два тома съ ликове и други фотографски снимки на сгради, заселища, местности и др.) Василъ Дечовъ 1928-36 не е налична
Единъ средновековенъ барелефъ отъ Созополъ .. Протойерей Ив. Гошевъ 1929 54.00 поръчай
Евтимий, последень Търновски и Трапезицки Патриархъ (1375-1394 г.) .. Хр. Ив. Поповъ 1901 120.00 поръчай
Исторiя христiанской церкви въ XIX веке съ иллюстрацiями - томъ второй А. П. Лопухинъ 1901 не е налична
Општа црквена историја књига 1-2 са црквеностатистичким додатком Jевсевиjе Попович 1912 150.00 поръчай
Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 48.00 поръчай
Нова и най-нова история ( три тома) (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Георги Дерманчевъ 1922 - 24 не е налична
Исторiя христiанской церкви отъ апостольскаго века до нашихъ дней - томъ первый - отъ апостольскаго века до разделенiя церквей / История на християнската църква - том 1 Джемсъ С. Робертсонъ 1890 не е налична
Исторiя христiанской церкви отъ временъ апостольскихъ до нашихъ дней / История на християнската църква Фр. Кс. Функъ 1911 не е налична
Сборникъ по случай стогодишнината на Заверата отъ 1835 г. Български народенъ комитетъ за чествуване на стогодишнината отъ Велчовата Завера 1935 не е налична
Населени ли са другите светове (съ 13 фигури въ текста) Абатъ Т. Морьо 1928 не е налична
Съществувала ли е Атлантида (съ 14 фигури въ текста) Абатъ Т. Морьо 1927 не е налична
Окултна медицина; Какъ да победимъ себе си - обуздаване вътрешната природа Седиръ; С. Вивекананда 1939 не е налична
Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 не е налична
Елементарно ръководство по гражданско право (обща теория на задълженията и договорите) Марселъ Планиолъ (преведе отъ най-новото VII френско издание Тихомиръ Наследниковъ) 1919 не е налична
История на 9-те дни въ Дряновския манастиръ 1876. Хр. Марковъ 1912 не е налична
Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 не е налична
Хамлетъ - принцъ Датски Уилиямъ Шекспиръ 1939 не е налична
Капитанъ Немо или 20,000 левги подъ море (романъ въ две части) Жуль Вернъ 1893 не е налична
Робство и освобождение .. Жуль Верн 1896 не е налична
Гоце Делчевъ - Съ четири портрета и два снимъка отъ писма; Пепелъ отъ цигарите ми; Стихове П. К. Яворовъ; Елинъ Пелинъ; Христо Силяновъ 1904 не е налична
Критика на политическата економия; Международниятъ пазаръ и земледелческата криза - економически очерки; Социалната реформа и социалната революция; Що е националность и какъ се е тя появила Карлъ Марксъ; Парвусъ; Карлъ Кауцки 1902 - 1904 не е налична
История на Френската революция (Съ илюстрации и карта) - издание първо Никола Станевъ 1900 не е налична
Сетнини отъ Френската Революция съ 20 фигури Никола Станевъ 1903 не е налична
Христо Ботйовъ. Биография .. Ив. Г. Клинчаровъ 1910 46.00 поръчай
Изследвачите на България (частъ I - чужденци) Павелъ Делирадевъ 1929 не е налична
Срещите ми... (томъ първи) В книгата са представени спомените на Георги Ст. Георгиевъ за срещите му с Пол Валери, Жан Жироду, Колета, Пиер Беноа и много други известни творци... Георги Ст. Георгиевъ 1932 27.00 поръчай
Осогово - популяренъ очеркъ Павелъ Делирадевъ 1927 не е налична
Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 не е налична
Известия на Народния етнографски музей въ София. Кн. 1-4 / 1923 Колектив 1923 не е налична
Българска географска христоматия .. Павелъ Делирадевъ 1943 35.00 поръчай
Сборникъ отъ български народни умотворения (отделъ 3: Песни изъ политический животъ) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 не е налична
Сборникъ отъ български народни умотворения (отделъ 6: Любовни песни отъ Охридъ) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 не е налична
Сборникъ отъ български народни умотворения; Частъ първа - Простонародна българска поезия или български народни песни (отделъ 4: песни изъ обществений, семейний и частний животъ - книга 5 и 6) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 не е налична
Сборникъ отъ български народни умотворения; Частъ първа - Простонародна българска поезия или български народни песни (отделъ 4: песни изъ обществений, семейний и частний животъ - книга 5) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 не е налична
Наследственость, раса и народъ .. Методий Попов 1938 33.00 поръчай
Голгота. Алеко Константинов и Михаил Такев .. Хр. К. Пунев 1934 20.00 поръчай
Мойсей или Дарвинъ .. Арнолдъ Доделъ 1900 30.00 поръчай
Литературните въспоменания на Ив. С. Тургеневъ .. Ив. С. Тургеневъ 1899 15.00 поръчай
Душата на човека Оскаръ Уайлдъ 1910 не е налична
Книгата на народа Ламене 1899 не е налична
Уводъ къмъ Социалната наука .. Хербертъ Спенсеръ 1906 не е налична
Антична митология - справочник с 63 изображения Георги Батаклиев 1945 не е налична
Македонски български народни шевици / Broderies nationales Bulgares Macedoniennes Е. Петева 1920 не е налична
Македония въ образи / La Macedoine Illustree Колективъ 1919 190.00 поръчай
Casanova - Memoiren. Казанова - Мемоари J. Casanova 1920 не е налична
Великите пълководци въ историята. Часть 1-3 .. Князъ Н. С. Голицинъ 1899 147.00 поръчай
История на Сръбско - Българската война 1885 год. ( съ 32 приложения ) Колективъ 1925 не е налична
Войната между България и другите балкански държави презъ 1913 г; Томъ 1 - Причините и подготовката на войната и военните действия до 21-и юний Колективъ 1941 не е налична
Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 не е налична
L Amour a Venise ( tires de ses memories )(Казанова ) Jacques Casanova 1886 50.00 поръчай
Caesars - Gallischer Krieg ( - text ) Гай Юлий Цезар Галски войни G. Julius Caesar 1920 не е налична
La Gerusalemme liberata ( vol. 1 ) Torquato Tasso 1834 80.00 поръчай
Цезаръ .. Емилъ Лудвигъ 1942 не е налична
Бурниятъ животъ и любовьта на Рудолфъ Валентино .. Едуардъ Рамонъ б. г. 12.00 поръчай
Практически наръчникъ: Мементо .. Тодоръ Хр. Кардаминъ 1943 не е налична
По стъпките на Христа. Частъ 1-2 Григорий Петровъ 1928 15.00 поръчай
Български народни песни собрани одъ братья Миладиновци Димитрiя и Константина Димитъръ и Константинъ Миладинови 1891 не е налична
Бетовенъ - биографиченъ очеркъ Едуардъ Ерио 1942 не е налична
Крали - Марко / Народна Епическа Поема / Стоянъ М. Поповъ 1901 не е налична
Българското опълчение въ Освободителната руско-турска война Стефан Кисов 1902 140.00 поръчай
Св. Иван Рилски и Рилският манастир .. Архимандрит Климент Рилец 1947 не е налична
Княжество България. Часть 1: Българска държава .. Константинъ Иречекъ 1899 130.00 поръчай
Слънчеви приказки ( първо издание ) Николай Райновъ 1918 не е налична
Странствуванията на Одисея Преведоха и стъкмиха за юноши Г. Негенцовъ и Г. Палашевъ 1911 не е налична
Кратъкъ учебникъ за немски езикъ / Kleine deutsche sprachlehre für Bulgarien .. Димитър В. Гаврийски / D. Gawriysky 1915 40.00 поръчай
Географски речникъ на България, Македония, Добруджа и Поморавия .. Жечо Чанков 1918 не е налична
Изъ спомените ми отъ турско време ( частъ първа и втора ) Ив. Андоновъ 1927 - 28 не е налична
Палеонтоложки определител .. П. Бакаловъ и В. Цанковъ 1939 44.00 поръчай
Клетниците. Часть 1-5 .. Виктор Юго 1897 не е налична
Флора на България .. Николай Стоянов, Борис Стефанов 1933 145.00 поръчай
Музыкальный словарь .. Г. Риманъ 1901 520.00 поръчай
Иванъ Милевъ ( албумъ - монография ) Е. Петева - Филова 1939 не е налична
България и нейните съседи; Балкански страни и народи .. географска христоматия Люба Ковачева 1921 32.00 поръчай
Дневникъ на единъ ученикъ / Сърце - първо издание Де Амичисъ 1906 не е налична
Военно съдебенъ законъ Колективъ 1890 50.00 поръчай
Военно - наказателний законъ - издание 1888 г. Подполковникъ Краевъ 1893 не е налична
Практическо ръководство по предварителното дирение - книжка I / второ издание / Съставено по А. Чебишева - Дмитриева и П. В. Макалинский от Г. Цукевъ 1888 90.00 поръчай
Изкуство и животъ ( лекции ) .. Григорий Петровъ 1925 16.00 поръчай
Теориja детерминаната .. Др. Богдан Гаврилович 1899 50.00 поръчай
Описание на овощните сортове в нашите градини ( начало на българска помология ) с 125 фигури П. Д. Бубдов 1923 не е налична
Русско - турска война; Историко - дипломатический етюдъ Съчинение на Гленара / превелъ Константинъ Тинтеровъ 1887 не е налична
Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика ( комплект година V - 1895 ) Колективъ подъ редакцията на К. Кръстевъ 1895 не е налична
Boris III, Re dei Bulgari (saggio biografico di un Re popolare) / Борис III - цар на българите (биография на италиански език) Nencio Iliev 1943 не е налична
Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна .. Василъ Аврамов 1929 75.00 поръчай
Страданията на българите и освобождението на България презъ 1877 - 1878 год. Г. Димитровъ 1899 не е налична
Престъпността - нейните причини и средствата за изкоренението и .. Д - ръ Кр. Г. Раковски 1900 33.00 поръчай
Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 не е налична
Григорий Петровъ 1868 - 1925 ( (15 бр.заедно в твърда подвързия): "В страната на белите лилии - Финландия", "Политика и Религия - лекция", "Религия и живот", "Пророк на болшевизма - Достоевски и Достоевщина", "Русия и България", "Гениален роман", "Към българската младеж", "Луд професор", "Павел Берсйе", "Смисъл и ценност на живота", "Назначението на човека", "Сократ и ние", "Великите хора", "Максим Горки", "Женският въпрос". ) Григорий Петровъ 1926 не е налична
Etymologisches Worterbuch der Deutschen sprache .. A. Pinloche 1930 80.00 поръчай
Старобългарска граматика съ кратъкъ сравнителенъ огледъ къмъ новобългарския езикъ Л. Милетич 1923 не е налична
Вечни поеми .. песни за човека и земята Николай Райновъ 1928 64.00 поръчай
Спомени отъ освободителните войни на българския народъ презъ 1912 - 13 и 1915 - 18 години. Частъ I - въ Сърбия през 1915 година .. Савва П. Стояновичъ 1926 не е налична
Фаустъ - трагедия съ илюстрации отъ Ал. Лиценъ Майеръ и Винетки отъ Рудолф Зайцъ, начало Йоханъ Волфгангъ Гьоте 1905 не е налична
Езотерическо християнство - скритата страна на християнството; Философията на живота споредъ Розенкройцерското учение или Тайните на живота въ Христовото учение; Анни Безантъ; В. Граблашовъ 1919; 1912 не е налична
Възраждане на българския народъ, църковно - национални борби и постижения .. Д - ръ Петъръ Никовъ 1929 не е налична
История на църквата "Успение пресвета Богородица" в гр. Т. - Пазарджикъ Ив. Батаклиевъ 1932 не е налична
Българите въ Македония - издирвания и документи за тяхното потекло, езикъ и народностъ съ етнографска карта и статистика Йорданъ Ивановъ 1915 не е налична
Bulgarien Land und Leute II. Teil Prof. Dr. A. Ischirkoff 1917 не е налична
Bulgarische konversations - Grammatik fur den Schul - und Selbituterricht / Българска граматика-разговорник Dr. Dimiter Gawrigsky 1923 не е налична
Baj Ganju .. Aleko Konstantinow .. 1971 50.00 поръчай
Произходъ и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места .. Василъ Миковъ - уредникъ въ Народния музей 1943 не е налична
Етимологически (етимологичен) и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ Проф. Д - ръ Стефанъ Младеновъ 1941 не е налична
Полъ и характеръ .. Д - ръ Отто Вайнингеръ 1919 22.00 поръчай
Известия на Българския археологически институтъ - томъ VIII съ 291 образа въ текста Kолектив 1935 не е налична
Български народни шевици въ две части (Частъ първа - Западна и Северозападна България; Частъ втора - Югозападна България и Македония) Ст. Л. Костовъ, Е. Петева 1928 не е налична
Жеравна в миналото и до днешно време .. Данаил Константинов 1948 не е налична
Известия на Българското археологическо дружество. Томъ 5: 1915 .. Колектив 1915 99.00 поръчай
Богомилски легенди .. Николай Райновъ 1938 75.00 поръчай