Заглaвия в антикварен раздел Български и старобългарски език
Заглавие Автор изд. Цена
Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения Петя Осенова 2002 10.00 поръчай
Малък речник на старобългарския език .. Дора Иванова-Мирчева, Ангел Давидов 2001 не е налична
Речник на редки и остарели думи в българския език .. колектив 2000 6.00 поръчай
История на българский езикъ. Томъ 1-3 .. Беньо Цонев 1940 148.00 поръчай
Основна българска граматика .. Д-р Любомир Андрейчин 1944 не е налична
Български именник .. Валентин Бояджиев 2009 4.00 поръчай
Българска кирилска епиграфика IX-XV век .. Стефан Смядовски 1993 не е налична
Учебникъ по старобългарски езикъ - начален Ст. Младеновъ 1926 не е налична
Помагало по съвременен български език - синтасис Х. Станева, Раева 1988 не е налична
История на българската литература въ примери и библиография. Томъ 2: Стара българска литература .. Б. Ангелов, М. Генов 1922 не е налична
Речник на римите в българския език Атанас Мочуров - Сломер 2008 не е налична
Градиво за български речник .. Кузман Шапкарев 2000 18.00 поръчай
Многолетна мъдрост .. сентенции, мисли и поучения от старобългарски източници Донка Петканова 1995 10.00 поръчай
Речник на чуждите думи .. големия на българска академия на науките Колектив 1982 12.00 поръчай
Извори за българската история. Том 23: Чехословашки извори за българската история. Част 1 .. Колектив 1994 33.00 поръчай
Старобългарска граматика Д-ръ Л. Милетичъ 1906 55.00 поръчай
Увод в общото езикознание - Живко Бояджиев Живко Бояджиев 2002 не е налична
Речник на съвременния български книжовен език - пълно издание в три тома Колектив към Институт за български език при БАН под редакцията на Стоян Романски, Любомир Андрейчин, Стефан Илчев, Иван Леков, Кирил Мирчев, Стойко Стойков и Цветан Тодоров 1955 - 59 не е налична
Синонимен речник на съвременния български книжовен език Димитрова, Спасова 2004 не е налична
Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна част .. Иван Кочев 1988 40.00 поръчай
Речник на българския език том 5 Ж-З Колектив към Института по български език към БАН 1987 не е налична
Старобългарски език .. Кирил Мирчев 1985 не е налична
История на българската литература 1878-1944 .. Светлозар Игов 1995 не е налична
Старобългарска литература IX-XVIII век .. Донка Петканова 1992 не е налична
Български тълковен речник .. оригиналния, голям червен Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илиев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров 1976 не е налична
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург / Славянски ръкописи с български произход в Руската национална библиотека в Санкт -Петербург Боряна Христова, Вячеслав Загребин, Генадий Енин, Елена Шварц 2009 не е налична
Български етимологичен речник - том 3 (Крес-Минго) Колектив под редакцията на В. Георгиев 1986 30.00 поръчай
Български етимологичен речник. Том 2 .. Колектив 1979 35.00 поръчай
Българска възрожденска литература (в два тома) Дочо Леков 1993 не е налична
Стенография - учебник Найден Димитров 1977 не е налична
Стенография - учебник кратък Найден Димитров, Райчо райчев 1979 не е налична
Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година .. Р. Павлова, В. Желязкова 1999 110.00 поръчай
Софийскиятъ говоръ Г. Попиванов 1940 не е налична
Димитровградският (царибродски) говор Р. Божков 1984 75.00 поръчай
Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак Колектив 1983 не е налична
Долнопреспанският говор Б. Шклифов 1979 50.00 поръчай
Български преселнически говори. Част 1: Говорите от Драмско и Сярско .. Й. Иванов 1977 60.00 поръчай
Старобългарският превод на Стария завет - том 1 Под общата редакция и с въведение от Светлина Николова 1998 не е налична
Избрани трудове по езикознание .. Иван Гълъбов 1986 45.00 поръчай
Граматика на българския езикъ Д-ръ Стефанъ Младеновъ и Стефанъ П. Василевъ 1939 не е налична
Colloquial Bulgarian. A Complete Language Course / Учебник по български език за англоговорящи George D. Papantchev 1994 не е налична
Bulgarian-English - English-Bulgarian practical Dictionary / Комбиниран българско-английски и английско-български учебен речник с транскрипция във всяка от посоките Ivan Tchomakov 2009 не е налична
Езикът на Йоаким Кърчовски .. Ралица Цойнска 1979 28.00 поръчай
Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век .. Колектив 1979 не е налична
Промените в имената и статута на селищата в България - 1878-1972 .. П. Коледаров, Н. Мичев 1973 не е налична
Старобългарска граматика съ упражнения, образци изъ старобългарските паметници и речникъ Л. Милетичъ 1909 не е налична
Речник на българския език - том 9 М Колектив към БАН под главната редакция на Веса Кювлиева-Мишайкова и Мария Чоролева 1998 не е налична
Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език .. Любомир Андрейчин, Михаил Въгленов 1974 7.00 поръчай
Помагало по български правопис и пунктуация Руселинка Ницолова, Василка Радева 1980 не е налична
Въведение в изучаването на новата българска литература Тончо Жечев 1992 не е налична
Българска граматика - Морфология Руселина Ницолова 2008 не е налична
Чуждестранни учени за Югозападните български говори .. сборник Колектив под редакцията на К. Мирчев 1979 18.00 поръчай
Константин-Кирил Философ - материали от научните конференции по случай 1150 годишнината от рождението му / Constantin-Cirille Philosophe - Rapports et interventions des Conferences scientifiques tenues a L Occasion du 1150e anniversaire de sa naissance a Колектив под редакцията на Е. Георгиев, Г. Данчев, Г. Димов, С. Грачиоти, Д. Мирчева 1977 не е налична
История на българския език в три тома Беньо Цонев 1984 - 85 не е налична
История на българската литература. Том 1: Старобългарска литература .. Колектив 1962 14.00 поръчай
Речник на българския език том 4 .. Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1984 не е налична
Граматика на съвременния българския книжовен език .. том 1 фонетика Колектив под редакцията на Ст. Стоянов 1982 не е налична
Нашето Аз-Буки-Веди .. Академик Емил Георгиев 1981 не е налична
Български синонимен речник .. Любен Нанов 1968 не е налична
Имената на българите от "А" до "Я" (български именник) Недялка Иванова, Пенка Радева 1985 20.00 поръчай
Учебник по български език за говорещи гръцки .. Боримир Кръстев, Милка Хубенова, Фани Ангелиева; Под редакцията ан Ст. Стоянов 1978 99.00 поръчай
Съвременен тълковен речник наа българския език с приложения .. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров 2005 не е налична
Говорите ли български? (подробен курс за изучаване на български език от чужденци със преподавател) Ю. Антонова, Е. Кирякова 1991 не е налична
Методика на обучението по стенография .. Н. Димитров, В. Цолов 1978 38.00 поръчай
Граматика за всички .. Популярно описание на българския език Боримир Кръстев 1992 не е налична
Езикът на аспаруховите и куберовите българи Петър Добрев 1995 не е налична
Старобългарска граматика. Теория на основите ,, Иван Добрев 1982 16.00 поръчай
Старобългарски език за 10 клас на НГДЕК .. Ж. Икономова, А.-М. Томова, И. Добрев 1983 не е налична
Български език. България и българите .. основен курс за чуждестранни студенти Ю. Антонова, Е. Кирякова, Т. Накова 1997 не е налична
Български тълковен речник жълт Колектив 1994 не е налична
За книгата "Абагар", за автора и времето й... Георги Нешев 2002 не е налична
Речник на характерни думи в чирпанския говор Константин зидаров 1995 не е налична
Граматика на съвременния българския книжовен език - том 2 морфология Колектив под редакцията на Ст. Стоянов 1983 не е налична
Речник на старобългарски думи в днешните български говори Мария Мъжлекова 1990 не е налична
Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвременната българска антропонимия .. Николай Ковачев 1995 не е налична
Речникъ на българските синоними Мариана Ев. Дабева 1930 30.00 поръчай
Речникъ на чуздите (чуждите) думи въ българский езикъ сь обяснение на корените имъ A. П. Николаевъ. - Съставителъ 1893 не е налична
Етимологични етюди: Произход на български думи .. Тодор Ат. Тодоров 1994 37.00 поръчай
Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 55.00 поръчай
Grammatik der Altbulgarischen (Altkirchenslavischen) sprache / Граматика на старобългарския език A. Leskien, Professor der slavischen sprachen an der Universitat Leipzig 1919 не е налична
Речник на обидните думи в българския език Колектив под редакцията на Г. Ганчев и ал. Георгиева 1994 не е налична
Речникъ на блъгарскъiй язъiкъ съ тлъкувание речи-ъi на блъгарскъi и на русскъi / Речник на българския език, съставен от Найден Геров Събралъ, нарядилъ и на светъ изважда Найденъ Геровъ 1895-1908 не е налична
А. Т. Балан - Избрани произведения Венче Попова, Боян Вълчев - съставители 1987 не е налична
История на българския книжовен език Ст. Желев, В. Станков, Р. Цойнска 1989 не е налична
Български тълковен речник с оглед към народните говори том 1 - А-К .. Стефан Младенов, А. Т. Балан 1951 не е налична
Съчинения в четири тома. Том 1-4 .. Георги Стойков Раковски 1983-1988 не е налична
Стефан Младенов - избрани произведения (Изследвания върху българския език) Максим Младенов - съставител 1992 не е налична
Синонимен речник на съвременния български книжовен език .. М. Димитрова, А. Спасова 1980 10.00 поръчай
Климент Охридски 916-1966 - Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му Колектив под редакцията на Б. Ст. Ангелов, Д. Ангелов, П. Динеков, К. Куев, К. Мирчев 1966 не е налична
Честотно-тълковен речник на личните имена у българите Н. П. Ковачев 1987 10.00 поръчай
Български ръкописи от 11. до 18. век запазени в България. Своден каталог том 1 Боряна Христова, Даринка Караджова, Анастасия Икономова 1982 не е налична
Българска фонетика .. Димитър Тилков, Тодор Бояджиев 1981 не е налична
Основна българска граматика Любомир Андрейчин Любомир Андрейчин 1978 не е налична
"Quellen reinen Wassers...": Eine Anthologie bulgarischer mittelalterlicher Literatur Donka Petkanova 1979 50.00 поръчай
Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ .. Кирилъ Мирчевъ 1939 28.00 поръчай
Похвала на старата българска литература .. Петър Динеков 1988 10.00 поръчай
Българските говори в Румъния ... Максим Сл. Младенов 1993 7.00 поръчай
Обратен речник на съвременния български език Колектив под редакцията на Л. Андрейчин 1975 не е налична
Сравнително индоевропейско езикознание - кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове) Проф. Д-ръ Стефанъ Младеновъ 1936 не е налична
Universum Protobulgaricum. Inscriptions and Alphabet of the Proto Bulgarians Volume I Peter Dobrev 1996 не е налична
Български език, България и българите Основен курс за чуждестранни студенти Юлия Антонова, Елга Кирякова, Татяна Накова 1984 15.00 поръчай
Речник на литературните термини .. Л. Ницолов, Л. Георгиев, Хр, Джамбазки, С. Спасов 1980 не е налична
Говорите ли български? Zwiezli kurs jezyka bulgarskiego (Учебник по български език за полскоговорящи Sabina Radewa / Сабина Радева 1984 не е налична
Болгарский язык (учебник для иностранцев) .. Петър Пашов, Христо Първев, Василка Радева 1989 не е налична
Български именник .. част 1 - лични имена у българите от 4. до 20. век; част 2 - фамилни имена от чужд произход Йордан Заимов 1994 не е налична
Селото, градът и езикът в ловешкия край .. Боян Байчев 1996 19.00 поръчай
Старобългарски език за 12 клас .. Анна-Мария Тотоманова, Иван Добрев, Живка Икономова 1986 не е налична
Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век .. Колектив 1998 не е налична
Увод в езикознанието с оглед и на българския език .. Макс Манголд 1988 12.00 поръчай
Речник по нова българска литература 1878 - 1992 .. Колектив под редакцията на Магдалена Шишкова 1994 10.00 поръчай
Речник на българския език. Том 1-6 Найден Геров Найден Геров 1975 - 78 не е налична
Речник на църковнославянския език - том 1 ( А - О ) Архимандрит д - р Атанасий Бончев 2002 не е налична
Енциклопедичен речник. От Авгий до Яфет .. Сергей Влахов 1996 12.00 поръчай
Немско-старобългарски речник. Том 1-2 / Deutsch-Altbulgarisches Worterbuch Ulrich Theissen 1991 230.00 поръчай
Развитие жанров .. в русской и болгарской литературах XVII и XVIII вв. Людмила Боева 1983 14.00 поръчай
Старославянский язык .. Г. А. Хабургаев 1974 17.00 поръчай
Старобългарска граматика съ кратъкъ сравнителенъ огледъ къмъ новобългарския езикъ Л. Милетич 1923 не е налична
Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език .. Стефка Василева 1988 не е налична
Практическа българска граматика .. Петър Пашов 1989 не е налична
Български римен речник .. Св. Иванчев, Г. Класов, Л. Любенов, Ив. Тренев 1967 7.00 поръчай
Речник на българския език .. том 3 Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1981 не е налична
Bulgarische konversations - Grammatik fur den Schul - und Selbituterricht / Българска граматика-разговорник Dr. Dimiter Gawrigsky 1923 не е налична
Речник на българския език .. том 1 Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1977 10.00 поръчай
Граматика на българския книжовен език .. Стоян Стоянов Стоян Стоянов 1964 не е налична
Правописен речник на съвременния български книжовен език Колектив под редакцията на Ел. Георгиева и В. Станков 1995 не е налична
Правоговорен речник на българския език .. Петър Пашов, Христо Първев 1979 20.00 поръчай
Речник на българския език том 7 Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1993 не е налична
Речник на българския език том 6 Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1990 не е налична
Речник на българския език том 2 .. Колектив под редакцията на Кристалина Чолакова 1979 10.00 поръчай
Фразеологичен речник на българския език в два тома. Том 1-2 .. К. Ничева, С. Спасова - Михайлова, Кр. Чолакова 1974 - 75 39.00 поръчай
Граматика на съвременния български книжовен език. Том 1-3 .. Колектив 1982-1983 138.00 поръчай
Граматика на комуникацията - функционално описание на българския език с оглед на изучаването му от чужденци Боримир Кръстев 1990 не е налична
История на новобългарския книжовен език .. Колектив 1989 30.00 поръчай
История на българския език .. Стефан Младенов 1979 не е налична
Историческа граматика на българския език .. Кирил Мирчев 1963 12.00 поръчай
Старобългарски език с увод в славянското езикознание .. Иван Гълъбов 1980 не е налична
Старобългарски език. Текстове и речник .. Стоян Стоянов, Мирослав Янакиев 1976 40.00 поръчай
Граматика на старобългарския език .. Колектив под редакцията на Ив. Дуриданов 1991 24.00 поръчай
Старобългарска граматика / Grammatik der Altbulgarischen sprache .. A. Leskien 1981 20.00 поръчай
Етимологически (етимологичен) и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ Проф. Д - ръ Стефанъ Младеновъ 1941 не е налична
Български етимологичен речник том 1 А - З Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов. Ст. Илчев 1971 30.00 поръчай
Българска диалектология. Книга 4 .. Говорът на село Смолско, Пирдопско, Троянския говор Сборник 1968 75.00 поръчай
Въпроси на българския книжовен език до възраждането .. Дора Иванова - Мирчева 1987 не е налична