Заглaвия в антикварен раздел Политика и борби по българските земи
Заглавие Автор изд. Цена
Нова и най-нова история на Българския народъ .. Иванъ Орманджиев 1945 не е налична
Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885; 1912; 1913; 1915; 1918 гг. Светлозар Недев - съставител 1993 не е налична
Македонската трагедия гледана отъ Римъ Жоржъ Нурижанъ 1933 не е налична
Западнотракийските Българи въ своето културно-историческо минало .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 23.00 поръчай
Последния цар на планините Биографичен очерк за Тодор Александров Д. Добринов 1994 15.00 поръчай
Беломорска Тракия въ Освободителната война 1877 - 78г. .. Стою Н. Шишков 1929 150.00 поръчай
Три дела - убийствата на Райко Даскаловъ въ Прага, на Тодоръ Паница въ Виена и Петъръ Чулевъ въ Милано документална преиздание на оригинала от 1928г. ВМРО 1990 не е налична
Ванче - Иван Михайлов - ВМРО, Македония - Швейцария на Балканите, Убийството на Тодор Александров, Статии и интервюта Ванче - Иван Михайлов 1993 не е налична
Македонският въпрос и неговото правилно разрешаване С.Шумков, Г. Чакалов 1904 20.00 поръчай
Борбите на македонския народ за освобождение Дино Кьосев 1950 не е налична
Десетте лъжи на македонизма Божидар Димитров 2000 25.00 поръчай
Тоне Крайчов - Диарбекирски дневник и спомени Тоне Крайчов 1989 не е налична
Спомени. том 1-4 .. Иван Михайлов Иван Михайлов 1997-1998 не е налична
Войните за национално обединение 1912-1913, 1915-1918 Божидар Димитров 2001 20.00 поръчай
История на дипломатическите отношения на България .. Мария Матеева под редакцията на П. Константинов 2005 60.00 поръчай
Македонският въпрос в буржоазна Югославия .. 1918-1941 Константин Палешутски 1983 5.00 поръчай
Спомени. том 3 .. Освободителната борба 1924-1934 Иван Михайлов 1967 270.00 поръчай
Чипровци 1688-1968 .. Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, С. Дамянов, Г. Нешев 1971 16.00 поръчай
Разказ за историята на България .. Божидар Димитров 2005 не е налична
Войните на България за национално обединение 1885; 1912-1913; 1915-1918; 1939-1945 Божидар Димитров 2010 не е налична
Движението отсам Вардара и борбата съ Върховистите .. Л. Милетич 1927 40.00 поръчай
Освободителните борби на българското население в Македония и Одринска Тракия след Берлинския конгрес Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков, Вл. Топалов 1981 23.00 поръчай
Революционната борба въ Македония (съ 33 портрета) А. Томовъ и Г. Баждаровъ 1917 не е налична
Етнографската идея на македонските славяни Ангелъ Диневъ 1944 не е налична
Революционната борба в Битолския окръг - Спомени Георги П. Христов 1953 20.00 поръчай
Стопанскиятъ обликъ на Македония .. Велко Н. Спанчевъ 1943 50.00 поръчай
Доклад за македонското Илинденско въстание в 1903 година по случай 45-годишнината му Вл. Поптомов 1948 не е налична
Тракийският въпрос пред мирната конференция Делчо Димитров 1947 не е налична
България и нейният народ Уил Мънроу 1999 не е налична
Свобода и Отечество - Статии, документи, очерци и литаратурни материали за Пиринския край Колектив п 1972 12.00 поръчай
В Македония и Одринско (1908-1912). Младотурската революция видяна от специалния кореспондент на "Дневникъ" Д-р Владимир Бурилков 199? не е налична
Сръбско-българската война 1885 - Сборник документи Колектив към Институт за военна история при ГЩ на БНА 1985 не е налична
Зверствата при потушаването на Илинденско-преображенското въстание Йордан Величков, Никола Б. Вапцаров - съставители 1987 20.00 поръчай
Победителят проси мир. .. Балканските войни 1912-1913 Минчо Семов 1995 не е налична
Българските писатели за Македонската свобода .. Христо П. Капитановъ 1942 35.00 поръчай
История на македонското национално революционно движение .. Дино Г. Кьосев 1954 16.00 поръчай
Другите балкански войни .. Джордж Ф. Кенен 1995 не е налична
Международни договори на България том 1 - Двустранни договори .. Въведение и съставителство: Цветанка Лозанова, Маргарит Ганев 1994 не е налична
Презъ Македония .. Стилиянъ Чилингировъ 1941 23.00 поръчай
Из историята на хайдутството в пловдивския край .. Колектив под редакцията на Бистра Цветкова и Андрей Цветков 1969 17.00 поръчай
Пирински хайдути Неделчо Димитров 1972 не е налична
Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София К. Пандев, В. Александров; Превод от английски Д. Стефанов 1983 15.00 поръчай
Ек отвъд Дунава - Априлското въстание в румънския печат Елена Сюпюр, Марина Младенова - съставители 1976 30.00 поръчай
Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ по данни на ВМРО препечатено от първо издание Колективъ къмъ ВМРО 1995 20.00 поръчай
Българското Опълчение Георги Вълков 1983 14.00 поръчай
Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 Will S. Monroe 1914 не е налична
Петнадесетъ години Балканска история (1904-1918) Съ три карти къмъ текста Полковникъ Ламушъ 1930 не е налична
Спомени отъ Странджа - Бележки по Преображенското възстание въ Одринско 1903г. Христо Силяновъ 1934 не е налична
Арсени Костенцев - Спомени Арсени Костенцев 1984 15.00 поръчай
Спомени за обявяване на независимостта на България 1908 Радослав Попов и Елена Стателова - съставители 1984 25.00 поръчай
Заветът на Илинден; Доне Методи Димов 2003 30.00 поръчай
Младежките националноосвободителни организации на македонските българи 1919-1941 .. Димитър Г. Гоцев 1988 5.00 поръчай
Великите сили и българската национална драма Минчо Семов 1991 20.00 поръчай
Епопея на българския войнъ. Томъ 1-2 .. Сборник 1925 - 29 125.00 поръчай
За управлението на Вътрешната революционна организация Христо матовъ 1926 27.00 поръчай
Освободителната борба въ Костурско (до 1904 год.) .. Любомир Милетич 1925 не е налична
Православието на война - Българската Православна църква и войните на България 1877-1945 Светлозар елдъров 2004 не е налична
Моите стари съседи - разкази Петъръ Завоевъ 1929 не е налична
Отъ ранно детство - Спомени Йорданъ Бадевъ 1928 20.00 поръчай
Въ гръцки пленъ Георги Савчевъ 1931 не е налична
Бегли спомени А. Тошевъ А. Тошевъ 1931 не е налична
Македония и българското възраждане (Въ три части) Симеонъ Радевъ 1927 не е налична
Македонскиятъ въпросъ вчера и днесъ (Съ една карта) Г. Баждаровъ 1927 не е налична
Балканскиятъ съюзъ и освободителните войни презъ 1912-1913 г. (Съ три карти) К. Соларовъ 1926 не е налична
България и македонскиятъ въпросъ - Причините за балканските войни К. Соларовъ 1925 не е налична
Македония и македонските българи - Културно-исторически погледъ (Съ една карта) Л. Милетичъ 1925 не е налична
Априлското въстание - 1876 Христо Гандев 1976 не е налична
Левски във времето - документално-мемоарен и литературен сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Васил Левски Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Рада Кънчева Казанджиева - съставители 1987 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 не е налична
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 1 Колектив под редакцията на Димитър Ангелов 1977 не е налична
Македонският въпрос Фикрет Аданър 2002 30.00 поръчай
Македония. Етнография и статистика Васил Кънчов 1996 45.00 поръчай
Илинденско-Преображенското въстание 1903 - 1968 .. Колектив под редакцията на Дино Кьосев и Ламби Данаилов 1968 5.00 поръчай
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Димитър Войников 2002 16.00 поръчай
История на Македоно-Одринското опълчение (въ два тома) О.З. Полковникъ П. Дървинговъ 1919 - 25 не е налична
Тридесет години назад - Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г. Коте Попстоянов 1988 30.00 поръчай
Душата на Македония Георги Константинов 199? 15.00 поръчай
Възпоменания по въстанията в Търновския санджак през 1876 година и по съдението на българските въстаници в Търново ... Юрдан П. Теодоров 1990 19.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 50.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
ВМРО 100 години борба за Македония Красимир Каракачанов 1996 20.00 поръчай
Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 не е налична
36 години във ВМРО - Спомени на Кирил Пърличев Кирил Пърличев 1999 45.00 поръчай
Освободителните борби на Македония. том 1-2 Христо Силяновъ 1933 - 43 60.00 поръчай
Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908 Стоян Райчевски 2007 не е налична
Югославската комунистическа партия и македонският въпрос (1919-1945) .. Костадин Палешутски 1980 5.00 поръчай
Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 не е налична
По стъпките на възрожденците (суперлуксозно издание, подвързано с оригинална кожена подвързия) Колективъ 1942 не е налична
Албумъ - алманахъ "Македония" / Album-almanach "Macédoine" .. Редакционенъ комитетъ 1931 700.00 поръчай
Никола Йорданов - Гуджо /Горянското движение в трънско-брезнишкия район/ Николай Илиев 2004 не е налична
Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860-1912 .. Славе Гоцев 1988 18.00 поръчай
Ликътъ на Македония (репортажи съ 94 клишета) Любенъ Антоновъ 1943 не е налична
Иван (Ванче) Михайлов - Спомени (том 1 и 2, заедно) Иван (Ванче) Михайлов 1997 не е налична
Източниятъ въпросъ - Победени и победители на Балканите (въ две части) Чезаре Спеланзонъ 1930 60.00 поръчай
Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 не е налична
В Македония под робство .. Павел Шатев 1968 8.00 поръчай
Христо Силянов .. Писма и изповеди на един четник; Спомени от Странджа; От Витоша до Грамос Христо Силянов 1984 8.00 поръчай
Моето пътуване по Стара-Планина и животописъ на някои български стари и нови войводи Панаиотъ Хитовъ 1934 не е налична
Сръбски и хърватски свидетелства за българската народност в Македония Коста Църнушанов 1978 17.00 поръчай
Аферата "Мис Стоун" - спомени, документи и материали К. Пандев, М. Вапцарова - съставители 1983 10.00 поръчай
Отрязаната глава 9 Юлiй 1913г. (Отъ Дойранъ презъ "Вичъ" до Солунъ съ четата на Войводата Василъ Чекаларовъ, неговото убиване и съденето на 26 души четници отъ гръцкия военно-полеви съдъ въ Солунъ презъ зловещата за България 1913 г.) В. Ивановъ - четникъ 1928 не е налична
41-ви пехотен полк на Драва Димитър Ангелов 1986 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година (съ 65 образа и една карта) Проф. Д-ръ Любомиръ Милетичъ 1918 не е налична
Разорението на тракийските българи презъ 1913 година Любомиръ Милетичъ 1989 не е налична
Карнегиевата анкета по войните 1912-1913 г. Андрей Карнеги 1929 не е налична
Погромите на България. Часть 1-2 .. Петъръ Тодоровъ 1930 260.00 поръчай
Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
История на България (том 8 от изданието на института по история към БАН) Колектив 1999 не е налична
Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 24.00 поръчай
История на Охридската Архиепископия и Патриаршия .. Том 1-2 Иван Снегаров 1995 170.00 поръчай
Зад решетките край Вардар (Спомени на политзатворници от Скопския областен затвор край Идризово) Г. Д. Сапунджиев, Д. Ал. Станоев, Д. Л. Соломонов, П. Д. Бутев - съставители и редактори 1993 30.00 поръчай
Българска военна история. Том 1-3 .. Колектив 1977-1986 не е налична
Източна Румелия 1879-1885 .. икономика, политика, култура Елена Стателова 1983 20.00 поръчай
Освободителното движение в Македония и Одринско. том 1-2 Колектив 1983 25.00 поръчай
Македония въ образи / La Macedoine Illustree Колективъ 1919 190.00 поръчай
Предвестници на бурята Петър Манджуков 1993 50.00 поръчай
Изповедта на един македонски четник - 1905 г. Алберт Сониксен Алберт Сониксен 1968 10.00 поръчай
Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи Коста Църнушанов 1992 55.00 поръчай
Димитър Талев в моите спомени Коста Църнушанов 1992 20.00 поръчай
Българи глава дигнали .. Минко Неволин 1960 10.00 поръчай
Македония - история и политическа съдба ( в три тома ) Колектив под редакцията на П. Петров 1994 - 98 не е налична
Български старини изъ Македония .. Акад. Йордан Иванов 1931 85.00 поръчай
Балканският комитет в Лондон ( 1903 - 1946 ) .. Колектив 2003 16.00 поръчай
Balkans. United? / Балканите. Обединени? Liubisha Georgievski 2004 не е налична
История на България. Том 1-7 комплект от 1 до 7 том издание на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 - 91 не е налична
Македонският въпрос - историко - политическа справка Колектив 1968 не е налична
Документи и материали за историята на българския народ .. Колектив 1969 не е налична
Българите в Македония .. Йордан Иванов 1986 не е налична
Освободителната борба въ Лозенградския районъ ( Приноси къмъ историята на въстаническото движение въ Тракия - 1895 - 1903 г. книга IV ) Иванъ П. Орманджиевъ ( съставителъ ) 1942 не е налична
Западните краища на българската земя - бележки и материяли съ 11 карти А. Иширковъ 1915 не е налична
Българите въ Македония - издирвания и документи за тяхното потекло, езикъ и народностъ съ етнографска карта и статистика Йорданъ Ивановъ 1915 не е налична
Македония въ българската история Д - ръ Иван Дуйчевъ 1941 не е налична
Българската екзархия в Одринско и Македония след освободителната война 1877-1878 (том I - книга 1) Кирил - патриарх български 1969 не е налична
Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916 Петър Петров (съставителство, предговор и бележки) 1993 28.00 поръчай
Македонският въпрос и Българо - Югославските отношения 9 септември 1944 - 1949г Добрин Мичев 1994 не е налична
Очерки по македонской диалектологии .. Очерци по македонска диалектология) А. М. Селищев 1981 10.00 поръчай
Етнография на Македония Густав Вайганд 1998 20.00 поръчай
Македония и Тракия в борба за свобода Краят на XIX - началото на XX век. Нови документи .. Стайко Трифонов и Величко Георгиев 1995 55.00 поръчай
Дневници и спомени за Илинденско - Преображенското въстание Съставители: З. Нонева, Ц. Билярски, Н. Недкова, П. Пеев, М. Арнаудова, С. Точев и А. Маринов 1984 не е налична
Изповедта на един македонски четник Алберт Сониксен 1983 20.00 поръчай
Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на Македония 1919-1945 Трендафил Митев 1993 50.00 поръчай
Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903 .. Константин Пандев 1979 не е налична
Борбите в Македония и Одринско 1878 - 1912 .. сборник със спомени на участници К. Пандев, З. Нонева (съставители) 1981 не е налична
Македония .. кратък исторически справочник Милен Куманов 1993 4.00 поръчай
Проучвания върху средновековието и по - новата история на Вардарска Македония Николай Димитров Овчаров 1994 30.00 поръчай
Записки на Христо Н. Македонски 1852 - 1877 .. Христо Н. Македонски 1973 не е налична
Писма и изповеди на един четник .. Христо Силянов 1967 5.00 поръчай
Освободителните борби на Македония том 1-2 .. Христо Силянов 1983 20.00 поръчай
В Македония под робство .. Павел Шатев 1983 4.00 поръчай
Освободителната борба на Българите в Македония и Одринско 1902 - 1904 .. Дипломатически документи Колектив 1978 7.00 поръчай
За свобода и съвършенство .. биография на Яне Сандански Мерсия Макдермот 1987 8.00 поръчай
Свобода или смърт .. биография на Гоце Делчев Мерсия Макдермот 1979 не е налична
Македония. Сборник от документи и материали Колектив 1978 5.00 поръчай
За възраждането на българщината в Македония .. Кузман Шапкарев 1984 не е налична
Българското самосъзнание на населението в Македония през възраждането .. Илия Галчев 2000 не е налична
Гръцката и Сръбската пропаганди в Македония - края на XIX началото на XX век. Величко Георгиев, Стайко Трифонов 1995 не е налична
Избрани произведения в два тома. Том 1-2 .. Васил Кънчов Васил Кънчов 1970 25.00 поръчай